Nezmeškajte akcie a zľavy. Stačí zadať Váš email

Ak si chcete zvýšiť zľavu, zaregistrujte sa a využite náš vernostný program. 

 

 1. Úvod
 2. O nakupovaní
 3. Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky


1.      Všeobecné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho ( Acko-hygiena ) prevádzkovanom predávajúcim.
 
Predávajúci:
Ačko-travel.SK s.r.o., Ľ. Ivana 682/14, 934 05   Levice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Levice, odd.: Sro, vl. č. 21404/N
Zodpovedný vedúci: Peter Virág konateľ
IČO: 43897495
DIČ: 2022521138
IČ DPH: SK2022521138
IBAN: SK94 7500 0000 0040 1575 3249
Prevádzka:
Ačko-travel.SK s.r.o., Holubyho 2, 934 01   Levice
Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00-17:00
Telefón: +421 36 631 90 93, 0905 811 360
E-mail: obchod@acko-hygiena.sk
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 

Kupujúci:
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, alebo vypracovania ponuky.

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky objednávky, uzavreté na internetovej stránke www.acko-hygiena.sk a jej podstránkach na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva").

2.    Zobrazená kúpna cena za tovar internetovej stránke elektronického obchodu Acko-hygiena, ktorú prevádzkuje predávajúci, je uvádzaná v Eur vrátane dane z pridanej hodnoty a vrátane všetkých zliav. Uvádzaná cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Výsledná celková suma za objednávku vrátane DPH je zobrazená v záverečnej rekapitulácií objednávky pred odoslaním objednávky ( ďalej kúpna cena ). Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do termínu ukončenia akcie 


3.    Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu Acko-hygiena. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru len v prípade, že ide o tovar skladom. Tovar na objednávku podlieha k prevereniu aktuálnej ceny a predávajúci si vyhradzuje právo informovať zákazníka o zvýšení/znížení ceny oproti pôvodne prezentovanej na internetovej stránke v čase zadania objednávky.

4. Zoznam tovaru na internetovej stránke Acko-hygiena je zoznam bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailom po preverení skladových kapacít.

5.    V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
 
6. Kúpna zmluva vzniká vložením objednaného tovaru do košíka, vyplnením dotazníka s dodacími a fakturačnými údajmi a odoslaním objednávky s povinnosťou platby. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto tovare v užívateľskom prostredí e-shopu. (ďalej len „objednávka“).

7.    Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“).
Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

8.    Akceptácia objednávky obsahuje:

 • číslo objednávky
 • údaje o kupujúcom vrátane dodacej adresy
 • informáciu o spôsobe dodania tovaru
 • informáciu o spôsobe platby
 • informáciu o názve a špecifikácii tovaru
 • údaje o cene tovaru alebo iných služieb
 • údaje o predávajúcom
 • prípadne aj iné potrebné údaje.

9.    Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

10.    Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.
 

11.    Predávajúci je povinný:
a)       dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b)       zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c)       bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d)       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

12.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


13.    Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru užívateľovi od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj oznámenie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.
 
14.    Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.


15.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, po obdržaní predfaktúry, alebo najneskôr v deň prevzatia tovaru. Pri pravidelných objednávkach môže byť splatnosť dohodnutá individuálne samostatnou kúpnou zmluvou o pravielných dodávkach tovaru a služieb. 


15.    Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 
15.    Obvyklý termín expedície tovaru:

 • tovar ktorý je skladom u predávajúceho je odoslaný nasledujúci pracovný deň od pripísania úhrady na účet predávajúceho.
 • tovar ktorý je skladom u dodávateľa je odosielaný spravidla do 5 pracovných dní
 • tovar ktorý je na objednávku, dodaciu lehotu upresníme po preverení. 


16.    Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.


17.    Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.


18.    Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

19.    V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

20.    Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho - spravidla doručovateľ. V prípade zistenia existencie vady tovaru alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s chybou a následne uplatniť reklamáciu chýb tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

21.    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim podľa bodu 16. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
 
22.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.


23.    V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


24.    V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar samostatnou dohodou, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.


25.    Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 
26.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

27.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

28. V prípade, ak tovar nespĺňa očakávania kupujúceho, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Nepoškodený a nepoužitý tovar môže kupujúci vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné vypísanie tlačiva  Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. ktoré je prílohou ku každej objednávke.

29. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Nezmeškajte akcie a zľavy. Stačí zadať Váš email
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame maximálne raz za 7 dní.

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.